PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1308 - 9501

Original article | International Journal of Educational Researchers 2017, Vol. 8(1) 1-11

The Relationship Between Vocational Education And Employment Training Investigation Of Turkey On Information Society Perspective

İlhan Atik

pp. 1 - 11   |  Manu. Number: ijers.2017.001

Published online: October 04, 2017  |   Number of Views: 125  |  Number of Download: 202


Abstract

In today's World; the speed of access for information is increased global competition in the business world as in the case of many areas. So, it becomes more difficult to find constant and regular business for employers. For Countries to compete on international markets; it is only possible with well-trained workforce professional and technical competence. The global financial crisis which occurred over eight years ago, in 2008, the number of unemployed people still could not land on pre-crisis period. On the other hand, the demand of qualified labor-intensive businesses is not decline despite of the open job positions. On the one hand; the continuous increasing in the number of unemployment is occurred, on the other hand; demand for qualified labour force is increased. This status shows that there is a problem between vocational training and labour market. In this study; our country's vocational education and employment issues can be determined by examining the relationship between them. Also, the problem and the solutions for the field will be examined.

Keywords: Employment, Vocational Education, Aircraft Maintenance.

Özet

Günümüz dünyasında bilgiye erişim hızının artması; birçok alanda olduğu gibi iş dünyasında da küresel rekabeti artırmış,  ülke nüfusunun sürekli ve düzenli iş bulmasını güçleştirmiştir. Ülkelerin uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi; çok iyi yetişmiş mesleki ve teknik yeterliliğe sahip işgücüyle mümkün olabilmektedir. Küresel piyasalarda 2008 krizinin üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen işsiz insan sayısı hala kriz öncesi döneme inememiştir. Diğer taraftan ise işletmeler nitelikli işgücüne yoğun bir talep göstermesine rağmen açık iş pozisyonunda bir düşüş olmamaktadır. Bir yandan işsiz sayısının devamlı artması, öte yandan nitelikli işgücüne artan talep; mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasında eşgüdüm sorununun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; bilgi toplumu olma yolunda çaba sarf etmesi gereken ülkemizin mesleki eğitim ve istihdam konuları incelenerek aralarındaki ilişki ifade edilecek, sorun sahalarına ilişkin çözüm yolları irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, İstihdam, İşgücü.

Keywords: Employment, Vocational Education, Aircraft Maintenance.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Atik, I. (2017). The Relationship Between Vocational Education And Employment Training Investigation Of Turkey On Information Society Perspective. International Journal of Educational Researchers , 8(1), 1-11.

Harvard
Atik, I. (2017). The Relationship Between Vocational Education And Employment Training Investigation Of Turkey On Information Society Perspective. International Journal of Educational Researchers , 8(1), pp. 1-11.

Chicago 16th edition
Atik, Ilhan (2017). "The Relationship Between Vocational Education And Employment Training Investigation Of Turkey On Information Society Perspective". International Journal of Educational Researchers 8 (1):1-11.

References
 1. Atik, İ. (2016). Önlisans Düzeyinde Mesleki Teknik Eğitimin İstihdam İle İlişkisinin Uçak Teknolojisi Programı Özelinde İncelenmesi. VIII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. [Google Scholar]
 2. DPT. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı. http://www.metu.edu.tr/system/files/kalkinma.pdf [Google Scholar]
 3. Durak, Ş., Kaya, V. (2014). Türkiye’de işsizlik ve işsizliği azaltmaya yönelik politikalar: Tarihsel bir bakış. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 2014. [Google Scholar]
 4. Dünya Bankası. (2008). Türkiye’nin genç nesillerine yatirim yapmak: Okuldan işe geçiş ve Türkiye’nin kalkınması.  Dünya Bankası İnsani Kalkınma Sektörü Türkiye Birimi Raporu No: 44048.  [Google Scholar]
 5. http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/Resources/361711-1216301653427/5218036-1216302388732/Youth_Employment_Study-tr.pdf   [Google Scholar]
 6. EARGED (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı). (2010). Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının izlenmesi 2010 yılı raporu. Ankara. https://emezun.meb.gov.tr/document/2010EmezunRapor.doc     [Google Scholar]
 7. Ekizceleroğlu, C. (2011). Türkiye’de bilgi ekonomisi ve bilgi yoğun mallarin diş ticareti (1969-2009). Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2011, Cilt:XXX, Sayı:1. [Google Scholar]
 8. Ercan, H. (2011). Türkiye’de mesleki görünüm. Uluslararası Çalışma Örgütü. http://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/projectdocuments/PovRed/MDG_F_1928/UNDP-TR-YEM_Mesleki%20Gorunum_Basim_TR.pdf   [Google Scholar]
 9. ILO. (2015). World Employment Social Outlook.                    http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015/lang--en/index.htm . [Google Scholar]
 10. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. (2016). Nüfus Kütüklerine Kayıtlı Yaş ve Cinsiyete Göre Kişi Sayısı. http://www.nvi.gov.tr/Files/File/Istatistikler/Nufus_Kutukleri/pdf/N%C3%9CFUS%20K%C3%9CT%C3%9CKLER%C4%B0NE%20KAYITLI%20K%C4%B0%C5%9E%C4%B0.pdf  [Google Scholar]
 11. İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı. (2010). http://www.trakya2023.com/uploads/docs/28062013UKvMUL.pdf   [Google Scholar]
 12. İŞKUR. (2016). 2015 Yılı işgücü piyasası araştırması sonuç raporu. http://www.iskur.gov.tr/TabId/189/ArtMID/1139/ArticleID/555/2015-Y%C4%B1l%C4%B1-T252rkiye-ve-81-%C4%B0l-%C4%B0%C5%9Fg252c252-Piyasas%C4%B1-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-Sonu231-Raporlar%C4%B1-Yay%C4%B1mland%C4%B1.aspx   [Google Scholar]
 13. T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014a). Eğitim sisteminin kalitesinin artırılması özel ihtisas komisyonu raporu. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Ankara. http://www.cka.org.tr/dosyalar/Ozel%20Ihtisas%20Komisyonu%20Raporlar%C4%B1/e%C4%9Fitim%20sistemi.pdf  [Google Scholar]
 14. T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014b). Kalkınma Bakanlığı istihdam ve çalışma hayatı özel ihtisas komisyonu raporu. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/15967/%C4%B0stihdam_ve_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma_Hayat%C4%B1_%C3%96%C4%B0K_Raporu.pdf [Google Scholar]
 15. T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014c). Türkiye mesleki ve teknik eğitim strateji belgesi ve eylem planı  2014-2018. https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/13021358_mte_strateji_belgesi_eylem_plani_20142018.pdf    [Google Scholar]
 16. Kavak, Y. (2010). 2050’ye doğru nüfusbilim ve yönetim: Eğitim sistemine bakış. Yayın No: TÜSİAD-T/2010/11/506, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Köseleci, N. (2012). Mesleki ve teknik eğitimde güncellenmiş durum analizi. İmak Ofset Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti. www.egitimreformugirisimi.org/sites/www...org/files/MTE_Durum_Analizi_.pdf  [Google Scholar]
 18. Resmi Gazete. (2013). Onuncu Kalkınma Planı. www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130706M1-1-1.doc. [Google Scholar]
 19. Şencan, H.(2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim sorunlar-öneriler. MÜSİAD, İstanbul. http://www.musiad.org.tr/F/Root/Pdf/Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Raporlar%C4%B1/Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Raporlar%C4%B1/Mesleki_Teknik_Egitim_Raporu.pdf [Google Scholar]
 20. Özsoy, C.E. (2015). Mesleki eğitim-istihdam ilişkisi: Türkiye’de mesleki eğitimin kalite ve kantitesi üzerine düşünceler. Electronic Journal of Vocational Colleges, Aralık 2015, 4, UMYOS Özel Sayısı. [Google Scholar]
 21. Uyanık, Y. (2008). Neoliberal küreselleşme sürecinde işgücü piyasalari, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  10 / 2.  [Google Scholar]
 22. World Bank. (2012). Good jobs in Turkey. http://documents.worldbank.org/curated/en/700191468121491246/Good-jobs-in-Turkey   [Google Scholar]
 23. TİSK. (2016). TİSK İşgücü Piyasası Bülteni. Nisan 2016. (Sayı: 37). .http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2016/04/TISK-ISGUCU-PIYASASI-HABER-BULTENI-NISAN-2016-SAYI-37.pdf. [Google Scholar]
 24. TÜİK. (2016a). İşgücü İstatistikleri, Eylül 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21575 [Google Scholar]
 25. TÜİK. (2016b). İşgücü İstatistikleri. Ocak 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21570 [Google Scholar]
 26. TÜİK. (2016c). İşgücü Maliyet ve Kazanç İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist  [Google Scholar]
 27. Yentürk, N., Başlevent, C. (2007). Türkiye’de genç işsizliği, gençlik çalışmaları birimi araştırma raporu. İstanbul Bilgi Üniversitesi. [Google Scholar]